Hạnh phúc đạt được khi bạn ngừng chờ đợi điều đó xảy ra và thực hiện các bước để biến nó thành hiện thực. 

Hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của bạn.