TRUYỆN

1 Nguyen Thuy 3,2 K
2 Thuy Nguyen 2,2 K
3 Kha Nguyên 2,2 K
4 Du Dương 2,1 K
5 Xám 2,1 K
6 July D Ami 1,7 K
7 Đào's Raid 1,5 K
8 Ngó Sen Xào Thịt 1,5 K
9 Kagome027 1,4 K
10 Quynh Anh 1,1 K

ẢNH

1 Nguyen Thuy 318
2 Mer 272
3 Mây 265
4 July D Ami 135
5 Samaruki Minh Thanh 133
6 Kỳ Kỳ 86
7 Lin 77
8 Tthanh 66
9 58
10 Moon 58

ẢNH

1 Mây 638
2 Samaruki Minh Thanh 276
3 Mer 159
4 Thanh 132
5 Kỳ Kỳ 112
6 Lin 104
7 Leen 88
8 Tthanh 83
9 July D Ami 64
10 62