1 280
2 Phương Đông 235
3 123
4 Kagome027 113
5 Mây 112
6 겨깅성 93
7 Duth 92
8 Tịch Tịch 86
9 Samaruki Minh Thanh 67
10 Chấm 60
1 Phương Đông 326
2 263
3 @shmily 259
4 Chấm 226
5 Xương 216
6 Kỳ Kỳ 213
7 Thanh 163
8 Mèo Mùa Hạ 121
9 Mây 117
10 Đức An 117