Xám

Thích cà phê, thích mưa ngoài cửa sổ, thích động vật, thích an nhiên.